Priser

Suhrs Træning & Uddannelse udbyder ydelser iht. LAB § 52 og § 91. 
Vi laver en individuel vurdering af, hvad den enkelte borger har brug for i samarbejde med kommunens sagsbehandler.  

 

LAB § 52
Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 14 

 

TAKST ER INDIVIDUEL I FORHOLD TIL, HVILKET FORLØB DET SKAL VÆRE. HERUNDER TIMER, DAGE, INDHOLD OSV.  

 

LAB § 91 – SÆRLIGT TILRETTELAGT FORLØB 

Tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af § 90, korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet. 

Stk. 2. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb kan sammenlagt vare højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst vare 1 måned. I praktikperioden finder § 60 om forholdet til den ansættelsesretlige lovgivning m.v. tilsvarende anvendelse.

KR.  9.000 PR. MÅNED FOR 2 DAGE UGENTLIGT Á 4 TIMER 

KR. 17.000 PR. MÅNED FOR 4 DAGE UGENTLIGT Á 4 TIMER 

 

LAB § 92 – FORMÅL 

Tilbud om vejledning og opkvalificering gives for at udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 

LAB § 6 – MÅLGRUPPE  

Nr. 9 er ikke omfattet tilbuddene.  

§ 6.  Der er følgende målgrupper i denne lov: 

1) Personer, som modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

2) Jobparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 

3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 

4) Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 

5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. 

6) Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. 

7) Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18. 

8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19. 

9) Personer, der er visiteret til fleksjob eller er visiteret til tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne, efter kapitel 20, bortset fra fleksjobvisiterede omfattet af nr. 10. 

10) Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6. 

11) Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 

12) Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller su efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven. 

13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.