Personalet på Bryggeriet

Målgruppen på Bryggeriet

Alder: 14-25 år med lettere psykiatriske diagnoser (bl.a. ADHD), misbrug af cannabis og andre
rusmidler, omsorgssvigt, andet socialt problem, lettere mental retardering samt dømt til
strafferetslig foranstaltning.

Pædagogik og metode

Nøgleordene

Empati

At kunne sætte sig i andres sted.

Nysgerrighed

Pædagogens nysgerrighed i forhold til den unge.

Rammer og struktur

At skabe tryghed via de ydre rammer for bedre at kunne arbejde med sindet.

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)

NLP er kort beskrevet en arbejdsmetode som har fokus på personlig udvikling og forandring. Det er et krav, at man som fastansat pædagogisk personale gennemfører uddannelsen som NLP practitioner. NLP udgør hjørnestenen i det pædagogiske arbejde hos Suhrs UB og er et vigtigt værktøj i det daglige arbejde mellem den professionelle og den unge. Fokus igennem NLP er bl.a., personlig udvikling, at fremme ressourcer, samt at bryde og ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. (Læs evt. yderligere omkring dette under afsnittet NLP)

 

Mentalisering og opgaven som primærpædagog

Hos Suhrs har hver ung en primærpædagog tilknyttet. Primærpædagogen har hovedansvaret for alt omhandlende den unge, fra det praktiske i dagligdagen, over alt tværfagligt samarbejde til at sikre et godt forældresamarbejde. Primærpædagogens fornemmeste opgave hos Suhrs er dog at være med til at skabe og sikre en stærk og positiv relation sammen med den unge. Hos Suhrs arbejder vi ud fra en mentaliserings-baseret pædagogisk tankegang, og her spiller primærpædagog-ordningen en vigtig rolle. Vi mener at omdrejningspunktet i mentaliserings- baseret pædagogik er netop relationen og den professionelles evne til at have en mentaliserende indstilling. Nøgleordene er: Empati – at kunne sætte sig i andres sted. Nysgerrighed – pædagogens nysgerrighed i forhold til den unge. Rammer og struktur – at skabe tryghed via de ydre rammer for bedre at kunne arbejde med sindet. NLP og en mentaliserings baseret pædagogik er med til at sikre, at der er fokus på det enkelte individ og det enkelte individs indflydelse på eget liv, ligesom det understøtter en anerkendende tilgang, hvor personalet tager udgangspunkt i den unges ressourcer og udviklingspotentiale.

Dagligdagen på Bryggeriet

Som udgangspunkt har alle noget at stå op til: Skole, uddannelse, arbejde, praktik.
Såfremt den unge ikke har noget tilbud endnu, eller har brug for en periode med ro, kan vi tilbyde
beskæftigelse i vores kælder. Her møder den unge fra kl. 9-12 og har mulighed for at fortsætte
efter frokost, hvor man kan tjene arbejdsdusør.

Vi arbejder henimod at få en fast daglig struktur:

 • Stå op om morgenen
 • Morgenmad
 • Børste tænder
 • Arbejde/skole eller lign.
 • Fritid
 • Aftensmad
 • Fritid

Vi tilbyder træning i motionscenter i Holbæk 2 x ugentligt, samt badminton i hallen i Gislinge 1 x
ugentligt.
Vi støtter op omkring, at den unge har et aktivt fritidsliv væk fra opholdsstedet.
Der er mange muligheder i nærområdet: Håndbold, fodbold, svømning, gymnastik, jagttegn,
motionscenter m.m. Derudover er vi tæt på vand, hvor der kan dyrkes forskellige former for
vandsport. Vi har egen båd og der er mulighed for at få speed-bådscertifikat.

Vi samarbejder med Ungdomsskolen i forhold til knallert-kørekort.

Der er fast rengøringsdag på værelset om torsdagen.
Der vaskes tøj på fast vaskedag.
Der er fast maddag, hvor der laves mad med personale.
I weekenden deltager de unge der er hjemme, i madlavningen.

Misbrug og dobbeltdiagnoser

Hvad er vores værdier for arbejdet med dobbeltdiagnoser?

 • Vi ser på mennesket/individet og tilrettelægger pædagogikken ud fra det.
 • Vi tror på, at den unge vil af med sit misbrug.
 • Vi har en bevidsthed om, at misbruget dækker over noget der er svært.
 • Vi tror på, at en tålmodig og empatisk tilgang til den unge gør en forskel i forhold til deres ønske/behov for forandring.
 • Vi accepterer, at beboeren har et misbrug og arbejder aktivt på at komme ud af det, men det er ud fra de lovmæssige rammer ikke tilladt at besidde euforiserende stoffer hos Suhrs.

 

Hvad er vores værktøjer i forhold til at arbejde med misbrug?

Forandringscirkel:
Forandringscirklen skaber forståelse for de menneskelige reaktioner på forandringer og giver input til, hvordan vi som personale kan håndtere reaktionerne.

MI (Motiverende samtale):
En samtalemetode med udgangspunkt i at frembringe en motivation der allerede er til stede.

Kognitiv tilgang (herunder psykoeducation):
En kognitiv tilgang til krisehåndtering og langsigtet kognitiv omstrukturering.

Stoftest:
Kan bruges som en individuel ting ud fra vurdering som både en anerkendende tilgang og et afklaringsværktøj. Den anerkendende tilgang er en del af en motivationsproces og som hjælp til fastholdelse af en positiv proces, samt evt. få vendt en negativ til positiv. Den afklarende tilgang består primært af klarlæggelse af misbruges omfang i fh.t. et medicinsk behandlende samarbejde, herunder for at kunne optimere og gøre indsatsen mere specifik. Herudover kan den bruges til at påbegynde en målrettet dialog med beboeren. Brugen af stoftest er på frivillig basis og sker i samarbejde med beboeren for bedst muligt at kunne støtte op om dennes udviklingsmuligheder.

Misbrugende adfærd hos Suhrs:
Hos Suhrs vurderer personalet individuelt ud fra adfærd og ikke generelt på misbruget eller dets omfang. Vi kigger på at en konkret adfærd stemmer overens med institutionens rammer og øvrige beboers vilkår den pågældende dag og tager beslutninger ud fra det. Vores udgangspunkt er at vi ikke generaliserer det at have et misbrug som et tabu, men som en del af beboerens problemstilling som italesættes og håndteres åbent, men med respekt for den enkelte.

 

Hvornår kan Suhrs ikke længere arbejde med et misbrug?

I arbejdet med misbrugere er det væsentligt at lytte til beboerens forandringsudsagn. Så
længe vi på Suhrs har en oplevelse af at beboeren ønsker at arbejde mod forandring kan
vi arbejde med et misbrug i motivationsprocessen.

 

Vi samarbejder med

 • Misbrugscentre
 • Distriktspsykiatrien
 • Egen læge

Samarbejdspartnere

Margith Sommer, NLP-master: Individuel supervision

Engvang – Den Grønne Skole: https://engvangskole.dk/, Engvang 2, 4300 Holbæk. STU forløb, hvor de boglige fag håndteres nytænkende, sikkert og med højt fagligt udbytte,

Sofiehuset i Holbæk: Misbrugsrådgivning og behandling

Socialpsykiatrien i Holbæk

Kaisersport Holbæk: Kaiser Sport & Ortopædi (KSO)